Organizational Committee

Chairman:

Co-Chairmen: 

 

 

Vice-Chairman:

Secretary of Symposia:

V.I. Lapshin (Ukraine, Kharkiv)

V.T. Cherepin (Ukraine, Kiev)

G.G. Devyatykh (Russia, Nizhny Novgorod)

S.V. Svechnikov (Ukraine, Kiev)

V.M. Shulayev (Ukraine, Kharkiv)

.V. Zalkind (Ukraine, Kharkiv)

Organizational Committee Members

V.. Azhazha (Ukraine, Kharkiv)

.. ndrv (Ukraine, Kharkiv)

V.. Belous (Ukraine, Kharkiv)

.F. Blyanin (Russia, Moscow)

.P. Brdnik (Ukraine, Kharkiv)

V.N. Vvdin (Ukraine, Kharkiv)

.V. Vlbuev (Ukraine, Kharkiv)

Ya.G. Klinichenk (Ukraine, Kharkiv)

G.P. vtun (Ukraine, Kharkiv)

V.S. gn (Ukraine, Kharkiv)

V.. rvchenk (Ukraine, Kharkiv)

.I. uzmichv (Ukraine, Kiev)

B.. Lyashenko (Ukraine, Kiev)

V.. ikhilv (Ukraine, Kharkiv)

I.. Nkludov (Ukraine, Kharkiv)

S.B. Nstrv (Russia, Moscow)

I.. Prtsnk (Ukraine, Sumy)

.. Pugchov (Ukraine, Kharkiv)

V.. Snk (Ukraine, Kiev)

.V. Smnv (Ukraine, Kharkiv)

V.V. Slptsv (Russia, Moscow)

V.. Strl'nitsky (Ukraine, Kharkiv)

Yu.F. Shml'k (Ukraine, Kharkiv)

V.B. Yuferov (Ukraine, Kharkiv)